Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Het Mooiste Boek

Op al onze prijsopgaven, leveringen en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K., en beschikbaar via deze website. Op aanvraag sturen we u per e-mail een exemplaar toe. Eventuele inkoopvoorwaarden van derden worden uitgesloten.

1. Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Het Mooiste Boek is een uitgeverij, hierna te noemen Het Mooiste Boek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle uit die aanbiedingen voortvloeiende overeenkomsten met Het Mooiste Boek, behoudens voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Afwijkende bedingen, eventuele leverings- of inkoopvoorwaarden van de wederpartij van Het Mooiste Boek zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe afdwingbare bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling en het economische effect van de gewraakte bepaling benadert.

2. Aanbiedingen
2.1 Door Het Mooiste Boek gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in die aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende twee kalendermaanden, tenzij anders is aangegeven. Na twee maanden mag Het Mooiste Boek de dan geldende prijs in rekening brengen.
2.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Het Mooiste Boek mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Het Mooiste Boek niet. De hierin vermelde gegevens kunnen verouderd zijn. De wederpartij dient zelf te informeren of deze gegevens nog actueel zijn.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of een aanvraag van een eventueel abonnement bij Het Mooiste Boek en de
aanvaarding door Het Mooiste Boek hiervan. De wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden.
3.2 Een schriftelijke bestelling, een bestelling via e-mail, geldt als aanvaard door Het Mooiste Boek voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst
van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

4. Prijzen en betaling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW en verpak- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld.
4.2 Betaling door de wederpartij van facturen dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek, inhouding of korting te geschieden steeds binnen 7
dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de door Het Mooiste Boek op de factuur aangegeven valuta en op de in de factuur aangegeven wijze.
4.3 De wederpartij is bij niet tijdige betaling, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Het Mooiste Boek is gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, vanaf
de vervaldag tot op de datum van de algehele voldoening de wettelijke rente, met een minimum van 8% op jaarbasis, in rekening te brengen. Tevens is Het Mooiste Boek
gerechtigd in zulk een geval administratiekosten in rekening te brengen.
4.4 Alle in redelijkheid door Het Mooiste Boek als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, komen ten laste van de
wederpartij. Hierbij geldt een minimum van 15% van de factuurwaarde.
4.5 Het Mooiste Boek behoudt zich te allen tijde het recht voor om (aanvullende) zekerheid te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij
naar het oordeel van Het Mooiste Boek daartoe aanleiding geeft. Indien de wederpartij geen (aanvullende) zekerheid stelt, is Het Mooiste Boek onder meer gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
4.6 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Het Mooiste Boek totdat volledige betaling, met inbegrip van de in artikel 4.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

5. Klachten / retourzendingen
5.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na schriftelijke toestemming van Het Mooiste Boek – indien de zaken onbeschadigd en in de originele verpakking met
bekwame spoed (uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum) naar het op de zending of op de factuur aangegeven retouradres zijn teruggezonden. Uitsluitend retourzendingen betrekking hebbende op een fout in de software worden geaccepteerd, en worden in zulk een geval vervangen door correct werkende software. De portokosten voor het retour zenden van een dergelijke zending komen voor rekening van de wederpartij. De portokosten voor het opnieuw toezenden van een nieuw, goed werkend, exemplaar komen voor rekening van Het Mooiste Boek. De wederpartij is ook in zulk een geval gehouden alle openstaande facturen binnen de gestelde termijn te voldoen, zonder enig inhouding. Het retour zenden van software en / of enig ander product anders dan boven omschreven is niet mogelijk.
5.2 Het Mooiste Boek accepteert uitsluitend retourzendingen met een technisch defect, en ruilt deze om voor een correct werkend exemplaar. De garantietermijn is hierbij tot een maand na factuurdatum. Het Mooiste Boek is nummer gehouden tot creditering van enig openstaand factuur in zulke een geval. De wederpartij dient in zulke een geval gebruik maken van het bij de levering ontvangen garantieformulier. Dergelijke zendingen dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum te zijn verzonden door de wederpartij.
5.3 Indien op de software aangebrachte sluitzegels zijn verbroken is het niet meer mogelijk genoemde product te retourneren, ook niet in de vorm zoals omschreven onder 5.1. Dit omdat er in zulk een geval geen garantie is dat de software niet gebruikt is.
5.4 Adres retourzendingen Het adres voor retourzendingen is: Het Mooiste Boek, van Pallandtmarke 10, 8016 CW Zwolle. Gelieve nota te nemen van het onder punt 5 genoemde.

6. Producten, diensten en abonnementsduur en opzegging
6.1 De abonnementen worden jaarlijks aan de wederpartij in rekening gebracht. Bij alle abonnementstarieven zijn verzend- en administratiekosten niet inbegrepen.
6.2 Abonnementen kunnen ieder moment ingaan en worden jaarlijks automatisch stilzwijgend verlengd. Opzeggingen van abonnementen dienen per aangetekend schrijven te
geschieden uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Indien er uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven is ontvangen zal het abonnement automatisch voor minimaal één jaar verlengd worden. De abonnementsperiode staat altijd standaard op de facturen van Het Mooiste Boek weergegeven.
6.3 T Het Mooiste Boek is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Het Mooiste Boek te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
6.4 Het Mooiste Boek is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Het Mooiste Boek te leveren producten en diensten eenzijdig te verhogen. T Het Mooiste Boek stelt de wederpartij zo mogelijk tenminste zes weken vóór het intreden van de prijswijziging(en) schriftelijk op de hoogte.
6.5 Het is de wederpartij niet toegestaan de abonnementsovereenkomst over te dragen aan derden.
6.6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Het Mooiste Boek niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, hetzij surseance van betaling aanvraagt, hetzij in staat van
faillissement geraakt, hetzij de wederpartij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, heeft Het Mooiste Boek het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist met onmiddellijke ingang ontbinden dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere aan Het Mooiste Boek wettelijk toekomende rechten.
6.7 Losse bestellingen van door Het Mooiste Boek uitgegeven publicaties kunnen schriftelijk, telefonisch, online, evenals via de boekhandel worden opgegeven.
6.8 Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Mooiste Boek, rechten en / of plichten die hij aan een abonnement of een dienst ontleent, over te dragen aan een derde. Het Mooiste Boek kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Het Mooiste Boek aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de abonnee het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang
opzeggen.

7. Bepalingen met betrekking tot Softwareproducten
7.1 Dit artikel is in aanvulling op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen Het Mooiste Boek en de wederpartij die betrekking hebben op de afname door de wederpartij van softwareproducten op elektronische / magnetische gegevensdragers, zoals diskettes, cd-rom’s en dergelijke, hierna te noemen: software. Bij strijd tussen deze en de overige bepalingen, in de gevallen waarop artikel 7 ziet, prevaleren deze bepalingen.
7.2 Het Mooiste Boek verleent de wederpartij uitsluitend ten behoeve van interne bedrijfsdoeleinden van wederpartij, een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor
onbepaalde tijd tot het normaal gebruik van de software. Niets uit deze Algemene Voorwaarden houdt een overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Tekst en Uitleg
B.V. aan de wederpartij in.
7.3 De wederpartij mag een redelijk aantal kopieën van de software maken, uitsluitend voor niet-actieve back-up- of archiefdoeleinden .
7.4 De wederpartij is verplicht de software op een correcte en zorgvuldige wijze te installeren, te gebruiken en te beheren.
7.5 Het Mooiste Boek behoudt zich te allen tijde de eigendom van de informatiedrager van de software zoals deze door of namens Het Mooiste Boek is geleverd, voor.
7.6 Eventuele verwijzingen naar koop- en / of verkoop van software worden geacht uitsluitend het gebruiksrecht in te houden.
7.7 Voor het gebruiksrecht op de software is een jaarlijkse, door Het Mooiste Boek vast te stellen vergoeding verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Het Mooiste Boek aanvaardt geen enkele verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt. Het Mooiste Boek is niet aansprakelijk voor indirecte
schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Het Mooiste Boek is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door Het Mooiste Boek aangeleverde of uitgegeven informatie.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Het Mooiste Boek voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de factuurwaarde (exclusief BTW) of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de laatste door wederpartij aan Het Mooiste Boek betaalde vergoeding (exclusief BTW).
8.3 Voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Mooiste Boek zal de totale aansprakelijkheid van Het Mooiste Boek niet meer bedragen dan hetgeen op grond van artikel 8.3. verschuldigd is.
8.4 Onder de in artikel 8.2. genoemde informatie wordt in mede verstaan de inhoud van advertenties en / of aan natuurlijke of rechtspersonen (wettelijk) voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Het Mooiste Boek zijn samengesteld.
8.5 De aansprakelijkheid van Het Mooiste Boek wegens een toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de wederpartij Het Mooiste Boek onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt en Het Mooiste Boek ook na de in die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn in gebreke blijft.
8.6 Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Het Mooiste Boek kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Het Mooiste Boek. Het is Het Mooiste Boek in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren.
8.7 De wederpartij vrijwaart Het Mooiste Boek voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Het Mooiste Boek geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

9. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de door Het Mooiste Boek uitgegeven werken, berusten uitsluitend bij Het Mooiste Boek. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Het Mooiste Boek of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Het Mooiste Boek uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
9.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door Het Mooiste Boek uitgegeven werken en (software)materialen te verwijderen of daarin, dan wel daarop wijzigingen aan te brengen.
9.3 Ingeval van een door Het Mooiste Boek verleend gebruiksrecht voor elektronische publicaties, is het wederpartij toegestaan een redelijk aantal elektronische kopieën van de elektronische publicaties te maken, uitsluitend voor niet-actieve back-up- of archiefdoeleinden, alsmede het maken van één print-out van de elektronische publicaties, uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik.
9.4 Voor zover door Het Mooiste Boek gebruik wordt gemaakt van databanken, geldt zij, behalve als uitdrukkelijk anders is overeengekomen, als de producent van deze databank en behoren aan haar dus de rechten als vastgesteld in de Databankwet 1999.

10. Vervaltermijn
10.1 Alle rechtsvorderingen jegens Het Mooiste Boek, waaronder onder meer begrepen aanspraken op schadevergoeding, verjaren en / of vervallen na één jaar nadat de betreffende rechtsvordering is ontstaan.
11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Het Mooiste Boek en de wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke tussen Het Mooiste Boek en de wederpartij mochten ontstaan kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het door Het Mooiste Boek te verkiezen arrondissement.